Tag Archives: the liar Daniel Cassidy

Moolah Isn’t Irish

I have just noticed a tweet put out by Shamrock Clubwis (Wisconsin Shamrock Club) on January the 12th.

Today’s slang word from the Irish language is “Moolah.”

Moolah comes from the Irish phrase, “Moll Oir,” meaning “a pile of gold.”

Thanks to Daniel Cassidy’s “How The Irish Invented Slang,” from 2007.

It’s unfortunate how this garbage just keeps on circulating, disappearing and then surfacing again like a dead rat in a blocked drain. No, there is no evidence that moolah has any connection with Irish. While Cassidy’s suggestion of moll óir is much better than his usual standard (at least the phrase could exist and doesn’t infringe any grammatical rules) there is precious little evidence of anyone, anywhere using this phrase. On Google, the one example I found was in relation to a taped interview with a native Irish speaker from Donegal. In a description of the contents of the audio, it talks about someone finding a pile of gold (moll óir) under a flagstone. However, listening to the actual audio, the phrase isn’t mentioned.

There are numerous theories about the origins of the word moolah, which first appears in America in the 1930s. The strongest suggestion, as far as I’m concerned, is the Spanish phrase (especially associated with Venezuela) bajáte de la mula, which literally means ‘get down off the mule’ and figuratively means ‘give me the money!’ Mula sounds exactly like moolah. (However, there are problems with this. See the comment from David Gold below.)

Moll óir, on the other hand, sounds like ‘moll oar’. In other words, it sounds absolutely nothing like moolah.

 

Tá mé díreach i ndiaidh tvuít a fheiceáil a chuir Shamrock Clubwis (Wisconsin Shamrock Club) suas ar Twitter ar an 12ú lá de mhí Eanáir.

Today’s slang word from the Irish language is “Moolah.”

Moolah comes from the Irish phrase, “Moll Oir,” meaning “a pile of gold.”

Thanks to Daniel Cassidy’s “How The Irish Invented Slang,” from 2007.

Ní thagann. Más féidir leat an Ghaeilge seo a léamh, beidh a fhios agat nach frása coitianta é “moll óir”. Agus níl an frása sin ar dhóigh ar bith cosúil le moolah, agus cé go bhfuil a lán teoiricí ann faoi bhunús an fhocail moolah, an ceann is fearr, is dócha, ná an frása Spáinnise (atá le cloisteáil go coitianta sa Veiniséala, de réir cosúlachta) “bajáte de la mula”, a chiallaíonn “tuirling den mhiúil” ach a bhfuil brí fháthchiallach leis, mar atá, “tabhair dom an t-airgead!”  Tá an focal mula go díreach cosúil le moolah, ní hionann agus moll óir. (Agus sin ráite, tá fadhbanna ag baint leis an tsanasaíocht seo fosta – féach na tuairimí thíos.)

Advertisements

Much kerfuffle about nothing/Cíor thuathail faoi kerfuffle

In many places on line it is claimed that the word kerfuffle is derived from the Irish phrase cíor thuathail. For example, the Oxford English Dictionary says that it is perh. from Scots curfuffle (prob. from Sc. Gaelic car ‘twist, bend’ + imitative Scots fuffle ‘to disorder’), or rel. to Ir. cior thual ‘confusion, disorder’.

This ‘Irish’ phrase is not correct. The real Irish phrase is Cíor thuathail, confusion, bewilderment. For example, you could say ‘Tá an seomra folctha ina chíor thuathail aige’, – he has made a total mess of the bathroom. Cíor thuathail is pronounced keer hoo-il. The first element seems to be cíor, which means a comb or the crest of a bird. Tuathal means left-handed or anticlockwise.

In reality, the derivation of kerfuffle from Scots makes perfect sense. There are lots of related words for disorder like curfuggle and curfuddle, as well as words like curslap and curwallop which contain the same first element. You can find more information about this at the Dictionary of the Scots Language: http://www.dsl.ac.uk/entry/snd/cur

So, kerfuffle almost certainly doesn’t derive from Irish. However, looking at this reminded me of a question I have had for a long time and which nobody has been able to answer satisfactorily. Where does the Irish expression cíor thuathail come from?

If we take cíor to mean comb or crest in Irish, as it usually does, this makes little sense. What is a left-handed comb, or a left-handed crest? However, in researching this, I did find one possible origin. According to an old Irish dictionary published in 1768 (Focaloir Gaoidhilge-Sax-Bhearla Or an Irish-English Dictionary by John O’Brien), there is a literary term Cíor-ghal, where the gal means courage and the cíor is an old word for hand given by Ó Cléirigh in his Foclóir no Sanasan Nua in 1643, a borrowing from the Greek cheir.

This would make perfect sense. There are lots of expressions linking left-handedness to disorder or clumsiness in many languages. You only have to think of words like sinister or gauche in English, or ciotógach and tuathalach in Irish (both of which mean clumsy as well as left-handed).

Please note, however, that this is not a certainty. This is a possibility and needs to be confirmed by experts on the history of Irish. Scum like Daniel Cassidy were quite happy to jump to conclusions about language, rejecting sensible explanations on the flimsiest of grounds. Real scholars don’t behave the way Cassidy did. Real scholars care about the truth and act accordingly.

 

Is minic a mhaítear ar line gur tháinig an focal kerfuffle ón fhrása Gaeilge cíor thuathail. Mar shampla, deir an Oxford English Dictionary gur féidir gur ón Albanais curfuffle (is dócha ó Ghaidhlig na hAlban car ‘casadh, lúbadh’ + focal aithriseach Albanaise fuffle ‘cur in aimhréidh), nó gaolta le Gaeilge cior thual ‘corrabhuais, rírá’.

Ní Gaeilge an frása seo, ar ndóigh. Cíor thuathail an leagan ceart. Mar shampla, thiocfadh leat a rá: ‘Tá an seomra folctha ina chíor thuathail aige’. Ciallaíonn an focal cíor, rud a úsáidtear leis an ghruaig a réiteach, nó an círín ar chloigeann éin. Ciallaíonn tuathal ciotógach nó in éadan na gréine.

Ar ndóigh, tá an tsanasaíocht ón Albanais thar a bheith sochreidte. Tá a lán focal eile ar rírá ar nós curfuggle agus curfuddle, chomh maith le focail ar nós curslap agus curwallop a bhfuil an chéad chuid den fhocal mar an gcéanna. Is féidir níos mó a fhoghlaim faoin fhocal seo ag an Dictionary of the Scots Language: http://www.dsl.ac.uk/entry/snd/cur

Mar sin de, tá sé chóir a bheith cinnte nach focal Gaeilge é kerfuffle. Ach, agus mé ag amharc ar an cheist seo, chuir sé i gcuimhne dom go bhfuil ceist i mo chloigeann leis na blianta faoin fhrása seo, ceist nach bhfuair mé freagra sásúil uirthi riamh. Is é sin, cá has a bhfuarthas an cor cainte sin cíor thuathail?

Má ghlacaimid leis go bhfuil an ghnáthchiall cíor agus go gciallaíonn sé gléas le do chuid gruaige a chíoradh nó an círín ar chloigeann circe, níl mórán céille ag baint leis. Agus sin ráite, tháinig mé ar bhunús féideartha amháin agus mé ag déanamh taighde. De réir seanfhoclóir Gaeilge a foilsíodh in 1768 (Focaloir Gaoidhilge-Sax-Bhearla Or an Irish-English Dictionary le John O’Brien), tá seantéarma liteartha ann, Cíor-ghal. Ciallaíonn an gal misneach agus is seanfhocal ar lámh é cíor, focal a luann Ó Cléirigh ina Foclóir no Sanasan Nua in 1643, iasacht ón Ghréigis cheir.

Tá an méid seo le ciall. Tá a lán frásaí ann a nascann ciotógacht le hamscaíocht nó le haimhréidhe, ina lán teangacha. Ní gá ach focail ar nós sinister agus gauche a lua sa Bhéarla, nó ciotógach agus tuathalach i nGaeilge.

Agus sin ráite, ní féidir a bheith cinnte faoin tsanasaíocht seo. Níl ann ach féidearthacht agus ní mór do shaineolaithe ar stair na teanga é a dhearbhú. Sin an difear le gramaisc mar Cassidy. Bhi seisean i gcónaí sásta dóigh a dhéanamh dá bharúil féin agus diúltú do mhíniúcháin eile, míniúcháin níos fearr, ar na cúiseanna is laige amuigh. Ní dhéanann fíorscoláirí na rudaí a rinne Cassidy. Is maith le fíorscoláirí an fhírinne, agus bíonn siad ag gníomhú dá réir.

 

Hick and Aitheach

The English word hick (peasant, bumpkin) means the same as the Irish words tuathánach, cábóg, tútachán, farcach. That is, it means the same thing, more or less, as that common word in the English of Ireland, culchie.

According to Daniel Cassidy, in his work of fantasy How The Irish Invented Slang, it comes from the Irish word aitheach. Aitheach is an old-fashioned, literary word for a churl and of course, the sound of aitheach is nothing like the sound of hick. (For English speakers with no Irish, it’s pronounced something like Aha or eye-hah. To get a proper flavour of how it might be pronounced in the main dialects, go to focloir.ie and play the sound files for the words maith and teach.)

And of course, etymologists know where the word hick originated in English. Hick is an affectionate version of the name Richard. It’s a form of the name which was found among rural people. Hick is used with the meaning of yokel as far back as 1565. As usual, Cassidy ignored what real scholars had to say about this word.

Cassidy’s conjecture about this word is just a bare-faced lie – just like the rest of Cassidy’s stupid conjectures.

 

Ciallaíonn an focal Béarla hick an rud céanna leis na focail Ghaeilge tuathánach, cábóg, tútachán, farcach. Is é sin, ciallaíonn sé an rud céanna, a bheag nó a mhór, leis an fhocal choitianta sin i mBéarla na hÉireann, culchie.

De réir Daniel Cassidy, ina leabhar fantaisíochta How The Irish Invented Slang, is ón fhocal Gaeilge aitheach a tháinig sé. Is focal seanfhaiseanta liteartha é aitheach a chiallaíonn cábóg nó duine tuaithe agus ar ndóigh, níl fuaim aitheach cosúil le hick ar chor ar bith.

Agus ar ndóigh, tá a fhios ag lucht na sanasaíochta cá has a dtáinig an focal hick sa Bhéarla. Is leagan muirneach é Hick den ainm Richard. Bhí an leagan seo den ainm le fáil i measc na dtuathánach. Faightear hick leis an chiall sin tuathánach chomh fada siar leis an bhliain 1565. Mar is gnách, rinne Cassidy neamhaird den méid a bhí le rá ag daoine léannta faoin fhocal seo.

Níl i mbuille faoi thuairim Cassidy faoin fhocal seo ach deargbhréaga, ar ndóigh – go díreach cosúil leis an chuid eile de thuairimí amaideacha Cassidy.

Giggle

Ceann de na rudaí is amaidí i leabhar amaideach Cassidy ná an cacamas faoi bhunús Gaelach an fhocail giggle. Deir Cassidy go dtagann giggle ón ‘Ghaeilge’ gíog gheal. Níl a leithéid ann sa Ghaeilge, ar ndóigh, ach oiread le ‘brightsqueaking’ sa Bhéarla.

Ní hamháin sin, ach mar atá léirithe againn roimhe seo, san áit a bhfuil gaol ag focal i mBéarla sa Ghearmáinis, ciallaíonn sin gur focal seanbhunaithe atá ann sa Bhéarla (sleep, schlafen; bed, Bett; drink, trinken; foot, Fuß etc.) Tá focal sa Ghearmáinis, gickeln, a chiallaíonn an rud céanna le giggle agus atá an-chosúil leis ó thaobh fuaime de. Giggle, gickeln. Nach bhfuil an míniú sin míle uair níos fearr ná raiméis bhréagach Cassidy faoi ghíoga geala?

 

One of the stupidest things in Cassidy’s stupid book is the nonsense about the Irish origin of the word giggle. Cassidy says that giggle comes from the ‘Irish’ gíog gheal. This doesn’t exist in Irish, of course, any more than ‘brightsqueaking’ does in English.

That’s not all. As we have shown before here, where a word in English has a cognate in German, this means that it is a long-established word in English (sleep, schlafen; bed, Bett; drink, trinken; foot, Fuß etc.) There is a word in German, gickeln, which means the same thing as giggle and which is very similar to it in sound. Giggle, gickeln. Isn’t that a far better explanation than Cassidy’s fake rubbish about bright squeaks?

Chuck

Cassidy introduces his treatment of the word chuck as follows:

Chuck, v., chucking, vn., to throw, especially to throw or pitch a ball; tossing, discarding. Uncertain origin or onomatopoeic. (Chapman, 71; OED)

Cassidy’s claim is that “The Irish teilg (pron. chel’әg, throw) is spelled “chock” when it gets tossed into English slang in the 16th century.”

Why isn’t this true? Well, there are a couple of points to remember. One, Cassidy’s ‘system’ of referencing as shown above is completely inadequate. Cassidy gives information about the meaning and possible origins of the word. Then, he gives two different sources, Chapman and the OED. There is no way of knowing which pieces of information come from which books, or indeed if all the ‘information’ comes from either of them. It was a standard practice of Cassidy’s to slip in his own inventions in these multi-source definitions. And who is Chapman? Well, it’s hard to know when you’re dealing with a book with no bibliography, but I would assume it’s probably Robert Chapman of the Dictionary of American Slang. The OED states that chuck is probably from the Old French chuquer, later choquer, “to knock, to bump”. Other sources concur with this possible origin – for example, Eric Partridge’s Origins (originally published in 1958, though my edition was published in the 1990s). While it is not completely certain, it’s a reasonable guess. It was in Cassidy’s interests to pretend that there is no other possible origin because of the weakness of his own half-baked suggestion.

Another problem with Cassidy’s Irish origin is that the word chuck was first used at the end of the 16th century in English. Cassidy likes to claim that many words were borrowed this early from Irish but the only evidence for this is Cassidy’s own discredited words like dock from tobhach or queer from corr. In reality, there seems to have been little Irish influence on English as early as this (apart from words relating to warfare like kern and gallowglass and bonnaught, which the English had good reason to learn).

However, the main reason is that teilg doesn’t sound anything like chuck. Why would anyone borrow a word from Irish and pronounce it in a completely different way? And how can you prove a connection when the two words are so totally unalike?

Teilg does primarily mean to hurl or throw in modern Irish. It originally meant to release, to throw, to shoot a bow, to give birth, to shed tears. You can find a full list of meanings under telcud at the online dictionary eDIL (http://www.dil.ie/search?search_in=headword&q=telcud). It is pronounced something like chelleg in Ulster dialect while in the south it would be tellig. (You can find sound files for the three main dialects on focloir.ie: http://www.focloir.ie/ga/dictionary/ei/cast#cast__12)

In other words, not only is Cassidy’s claim unlikely, the choquer origin makes a lot more sense, which is why Cassidy pretended it didn’t exist. Which is another good reason to chuck your copy of How The Irish Invented Slang …

 

 

Miller

I am rapidly reaching the point where I find it hard to find new stupidities in Cassidy’s book that I haven’t already debunked. However, there are odd exceptions here and there. One unplucked piece of low-hanging fruit is the claim that ‘miller’, an old cant term for a fighter or boxer, is from Irish.

Firstly, the most parsimonious explanation is quite simply that this expression is an extension of the word miller, someone who keeps or works in a mill. Millers have always had the reputation as strong, rough men, even back as far as Chaucer. And of course, milling can mean grinding, breaking, destroying. In other words, you don’t need to look any further than English ‘miller’ for the origins of the English slang expression ‘miller’. Unless you’re a flake like Daniel Cassidy, of course.

Cassidy’s explanation, as usual, lacks any evidence.

Miller, n., a boxer, a murderer. “Miller, a Killer …” (B.E.’s Dictionary of the Canting Crew, 1699.)

Míle (pron. m’íl’ə), n., a warrior, a soldier; a champion, a hero. Mill, v., to break, to injure; to damage, to destroy. (Dineen [sic], 742; Ó Dónaill, 859, 860.)

One person’s killer is another person’s miller (míle, pron. m’íl’ə, hero, warrior, soldier; champion; destroyer.)”

The problem with this is that míle is not a particularly good match in terms of sound (it’s pronounced meelya or meela – note that Cassidy’s phonetic transcription was as fake as everything else in his miserable ‘skill set’) and it’s not a particularly common word. There are dozens of other words which suit the meaning of boxer or soldier or warrior far better, words like dornálaí (boxer), or saighdiúir (soldier). Míle is actually a fairly obscure borrowing of the Latin word mīles, the root of military and militia.

And it has no etymological connection with the word mill, meaning to destroy in Irish. (MacBain’s dictionary: destroy, Irish, Old Irish millim: *mel-ni-, root mele, fail, miss; Lithuanian mìlyti, fail; Greek @Gméleos, useless, wretched …) The word destroyer added to the list of meanings of míle above is yet another example of the kind of casual random dishonesty that makes Cassidy’s book so totally worthless. And in any case, only an irrational, brain-burned nut-job like Cassidy would think that giving two totally different words with different etymologies as the origin of one English expression would help his case!

A Brief Update

This is just a quick update on a few issues we have touched on over the past few months. Firstly, Belfast politician Máirtín Ó Muilleoir, who once described Cassidy as a friend and who over the last year or two has had a motto prominently displayed on his Twitter feed in very poor Irish (Bí thusa an t-athrú a ba mhaith leat a fheiceáil ar an domhan.) Perhaps he or one of his team has spotted my criticism, because the offending piece of bad Irish is gone.

Unfortunately, he hasn’t seen fit to apologise for supporting Daniel Cassidy’s fake etymology and crony friends. As we have also learned recently, Ó Muilleoir, as part of a consortium of Irish businessmen, bought the egregious IrishCentral from Niall O’Dowd last year. Not only that, his daughter Caoimhe Ní Mhuilleoir is apparently employed as a Digital Media Sales Executive at IrishCentral. There’s a coincidence, mar dhea! If anyone was expecting the involvement of the Muilleoirigh to make a difference to the quality of the journalism on IrishCentral, they will be disappointed. The rubbish in support of Daniel Cassidy and against fluoridation, the crap about 4000 year old Celtic invasions of America (I know, it’s insane!), and even the articles which support a white supremacist myth of Irish slavery are still there. The only difference is that the comments which often provide a welcome counterweight to the moronic content of the articles themselves are now missing. Business as usual at IrishCentral, then, in spite of the change of management.

However, Ó Muilleoir isn’t alone in refusing to say sorry or explain himself for supporting this imbecilic revisionist crap. We are still waiting for Hugh Curran to apologise for supporting Cassidy (and implying that he is a native speaker of Irish when he can’t speak the language at all!)

We have also heard nothing back from Columbia University. What do you have to do to get an answer from these people? My advice to any prospective students – go to Cornell instead!

And of course, we’ve never heard a word of apology from the Boston writer Michael Patrick MacDonald for helping to spread these lies about the Irish language. MacDonald is also a crony of Cassidy, as well as a crony of Máirtín Ó Muilleoir. (These people all know each other – they’re like some kind of cult.) Having helped to smear the internet with hundreds of fake Irish derivations on behalf of a charlatan who worked as a ‘professor’ in spite of the fact that he had no qualifications at all, these people think they can just walk away whistling with their hands in their pockets and pretend nothing happened. Personally I am dearg le fearg (red with anger) about this abuse of the Irish language. The least we have a right to expect is a heartfelt apology from these high-profile members of the CCC (Cassidy Crony Club).

I was also looking at the AK Press website the other day. Strangely, there is no mention of Cassidy or his book on the website of the company that published it. That suggests to me that this rubbish is finally out of print and that AK Press are kicking over their traces and that they now realise that Cassidy was a fake – a self-obsessed, ignorant, sexist fraud who lied about his qualifications and whose book was a pompous, dishonest piece of cultural appropriation. Why aren’t they doing the right thing, then? Why are they just ignoring the fact that they bestowed this dross on the world, rather than fessing up and asking for forgiveness? Well, business is business. I suppose they have to think about their reputation and their brand identity, just like all the other capitalists … Some radicals!

Finally, I wanted to mention the excellent series of articles by Liam Hogan on the Irish Slavery meme. His articles on the subject are laid out here:

https://medium.com/@Limerick1914/all-of-my-work-on-the-irish-slaves-meme-2015-16-4965e445802a

I recommend that anyone who respects the truth checks it out. And while you’re at it, compare it to the shite on the same subject that’s still there on IrishCentral, courtesy of Niall O’Dowd and his crony friends.